top of page

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565 - 2566

สำหรับผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.pea.co.th/DRPilot โดยผู้สมัครจะต้องดำเนินการส่งใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ Electronics File มายังช่องทาง pea.lams@pea.co.th และจัดส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ ฉบับจริงทางไปรษณีย์ทะเบียนตอบรับ มายังกองอัตราและธุรกิจไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 สอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2590 9128 และ 0 2590 9125


Comments


bottom of page