top of page

งานออกบูธ Energy Conservation Day (วันอนุรักษ์พลังงาน)

บริษัท เพาเวอร์ แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับเกียรติ ในการบรรยายและให้ความรู้ด้านพลังงาน พร้อมออกบูธนิทรรศการย่อยแสดงเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานในระบบลมอัด (Energy Conservation Day) ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่ 09.00 - 15.30 น.#ประหยัดพลังงาน #ระบบลมอัด #เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน

Comments


bottom of page