ธุรกิจการให้บริการ ESCO ครอบคลุมไปถึงด้านใด และสิ่งที่ต้องมีในการดำเนินงานมีอะไรบ้าง


รู้หรือไม่ ธุรกิจการให้บริการ ESCO (Energy Service Company) ครอบคลุมไปถึงด้านใด และสิ่งที่ต้องมีในการดำเนินงานมีอะไรบ้าง ตามไปดูคำตอบในเรื่องนี้กัน

การบริการครอบคลุมถึง การให้คำปรึกษา การบริหารโครงการ การเสนอโครงการ การออกแบบทางวิศวกรรม วิเคราะห์การใช้พลังงาน ติดตั้งอุปกรณ์

การดำเนินงานของ ESCO ต้องมี สัญญารับประกันผลการดำเนินงาน (EPC) กระบวนการตรวจวัด และพิสูจน์ผลการดำเนินการ (M&V)