top of page

บีโอไอ ปรับปรุงสิทธิประโยชน์กิจการผลิตแบตเตอรี่ ชักจูงให้เกิดการลงทุนผลิตแบตเตอรี่ในไทย

บีโอไอ ปรับปรุงสิทธิประโยชน์กิจการผลิตแบตเตอรี่ ชักจูงให้เกิดการลงทุนผลิตแบตเตอรี่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในไทย

การผลิตแบตเตอรี่ สำหรับยานพาหนะไฟฟ้า กรณีมีขั้นตอนการผลิต Cell และ/หรือ Module

การผลิตแบตเตอรี่ High Energy Density Battery

เพิ่มระยะเวลาลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นเพื่อผลิตจำหน่ายในประเทศ จาก 2 ปี เป็น 5 ปี

สำหรับโครงการใหม่และโครงการที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว

อ่านประกาศเพิ่มเติมได้ที่

อ่านข่าวเพิ่มเติม คลิก


Comments


bottom of page