top of page

บีโอไอ เร่งมาตรการการกระตุ้นการลงทุน ปี 2565


บีโอไอ เร่งมาตรการการกระตุ้นการลงทุน ปี 2565 ลงทุนจริงไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ภายใน 12 เดือน นับจากวันออกบัตรส่งเสริม ต้องเป็นกิจการ กลุ่ม A1- A3 ที่กำหนด ไม่อนุญาตให้ขยายเวลา การตอบรับการส่งเสริมและการออกบัตรส่งเสริม สำหรับโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริม ตั้งแต่ วันที่ 4 ม.ค. 65 ถึงวันทำการสุดท้ายของปี 2565 ยกเว้น กิจการที่ไม่มีที่ตั้ง และกิจการที่ให้ตั้งเฉพาะชายแดนภาคใต้ หรือ SEZ เท่านั้น (ไม่ให้ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50%) ต้องเป็นโครงการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรการต่างๆ รวมกันแล้ว ไม่เกิน 8 ปี กรณีโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมมีมูลค่าเงินลงุทน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท หากภายหลังมีการลงทุนจริงไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการได้ การลงทุนจริงจะไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ต้องยื่นหลักฐานการลงทุนจริง เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ภายใน 18 เดือน นับจากวันออกบัตรส่งเสริม โดยจะต้องมีสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลืออยู่ทั้งระยะเวลาและวงเงิน ในวันที่ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ สำนักงานจะพิจารณาขยายเวลายื่นหลักฐานการลงทุนจริงตามความเหมาะสม อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.boi.go.th/index.php...

Kommentare


bottom of page