top of page

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ESCO (Energy Service Company) มีใครบ้าง


รู้หรือไม่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ESCO (Energy Service Company) มีใครบ้าง

ผู้ให้บริการ บริษัทจัดการพลังงาน Energy Service Company ; ESCO

ผู้รับบริการ ผู้ประกอบการต่างๆ ที่ต้องใช้การบริการด้านการอนุรักษ์พลังงาน และหรือพลังงานทดแทนจาก ESCO

แหล่งทุน เป็นผู้ให้การสนับสนุนเงินลงทุน เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และหรือพลังงานทดแทน

Comments


bottom of page