top of page

ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองมาตรฐาน IPMVP® Certified Professional

บริษัท เพาเวอร์ แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัทจัดการพลังงานหมายเลข A032 มีทีมงานที่ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองมาตรฐาน IPMVP® Certified Professionals โดยสถาบัน Efficiency Valuation Organization (EVO) สหรัฐอเมริกา

บริษัทฯ ได้ใช้มาตรฐานดังกล่าว ในการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด เพื่อช่วยให้โรงงานของท่านมั่นใจได้ว่า ผลประหยัดที่ได้จากการทำโครงการอนุรักษ์พลังงานในระบบลมอัด มีความถูกต้อง และยอมรับได้ตามมาตรฐานสากลComentarios


bottom of page