top of page

ระบบการทำงานของ ESCO สำหรับหน่วยงานภาครัฐ 👨‍💻ในรูปแบบแบ่งผลประหยัด มีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างไร


ESCO ดำเนินการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ (IGA/เพื่อศึกษาออกแบบ และวัดการใช้พลังงานฐาน)

ESCO ทำสัญญา EPC รูปแบบแบ่งผลประหยัดกับหน่วยงานของรัฐ

ESCO จัดหาแหล่งเงินทุน ลงทุน และติดตั้งอุปกรณ์

ESCO บริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษา และตรวจวัดพิสูจน์ผลประหยัด

ESCO แบ่งผลประหยัดในช่วงเวลารับประกันตามสัญญา EPC

ESCO ส่งมอบอุปกรณ์และความรับผิดชอบการบริหารจัดการเมื่อสิ้นสุดสัญญา EPC

Comments


bottom of page