top of page

สิทธิบีโอไอ สำหรับ SMEs ปี 2565 ครอบคลุมทั้งภาคการผลิต และการบริการ


สิทธิบีโอไอ สำหรับ SMEs ครอบคลุมทั้งภาคการผลิต และการบริการ คุณสมบัติ SMEs คนไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 51% SMEs ต้องมีรายได้ของกิจการ ทั้งกิจการที่ได้บีโอไอและไม่ได้บีโอไอ รวมกันต่อปีไม่เกิน 500 ล้านบาท ใน 3 ปีแรก ผ่อนปรนเงื่อนไขการลงทุน เงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 500,000 บาท อนุญาตให้นำเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการได้ มูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท สิทธิประโยชน์ เช่น ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 200% ของเงินลงทุน ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบผลิตเพื่อส่งออก ยื่นขอรับการส่งเสริมภายในวันทำการสุดท้ายของปี 2565 อ่านประกาศเพิ่มเติม คลิก https://www.boi.go.th/.../27_2564_61bff9645aa5d.pdf...

"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน" 0 2553 8111 head@boi.go.th www.boi.go.th ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ

Comments


bottom of page