top of page

แนวปฏิบัติการป้องกัน COVID-19 ในการทำงานสำหรับภาคอุตสาหกรรม

แนวทางปฏิบัติป้องกัน covid-19 ในการทำงานภาคอุตสาหกรรม โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย download เอกสารฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3nCA1yn

download เอกสารฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3nCA1yn

Comments


bottom of page