top of page

โครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด (Demand Response Pilot Project) ปี 2565 – 2566 ของการไฟฟ้านครหลวงทางการไฟฟ้านครหลวง (MEA) ได้มีการจัดโครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด (Demand Response Pilot Project) ปี 2565 – 2566 ซึ่งร่วมกันดำเนินการโดยจัดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ร่วมกับการไฟฟ้าทั้ง 3 ซึ่งมีลักษณะสำคัญของโครงการนำร่องฯ เป็นการเปิดรับสมัครผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความสามารถในการลดการใช้ไฟฟ้าอย่างสมัครใจ มาทำการลดการใช้ไฟฟ้า เมื่อได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้า โดยลดการใช้ไฟฟ้าเป็นช่วงสั้นๆ 3 ชั่วโมงต่อครั้ง ความถี่ 3 ครั้งต่อเดือน ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าที่ลดการใช้ไฟฟ้าได้ตามเงื่อนไขจะได้รับค่าตอบแทนการลดการใช้ไฟฟ้า 2 ส่วน ได้แก่ ค่าความพร้อมลดการใช้ไฟฟ้า (Availability Payment : AP) อัตรา 44.5692 บาท/กิโลวัตต์/เดือน และค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้ (Energy Payment : EP) อัตรา 1.2790 หรือ 2.5581 บาท/หน่วย (แตกต่างกันตามเดือนที่มีการแจ้งในลดการใช้ไฟฟ้า) โดยปัจจุบัน กฟน. อยู่ระหว่างเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการนำร่องฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565

Link ที่มาของโครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด (Demand Response Pilot Project) ปี 2565 – 2566

สนใจลงทะเบียนได้ตาม Link นี้ครับ

Comments


bottom of page