top of page

ESCO จับมือ EXIM BANK สนับสนุนผู้ประกอบการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน


เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมผู้ประกอบการไทยใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยั่งยืน” ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยดำเนินธุรกิจโดยใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ยกระดับมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของธุรกิจเพื่อนำไปสู่ศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในเวทีการค้าโลกอย่างยั่งยืน
Comments


bottom of page