top of page

นิยามธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company; ESCO)

ที่มา :www.thaiesco.org

บริษัทจัดการพลังงานเป็นธุรกิจที่ให้บริการในด้านการอนุรักษ์พลังงาน และ/หรือพลังงานทดแทน ที่ให้บริการครบวงจร โดยการบริการจะครอบคลุมถึง การให้คำปรึกษา การเสนอโครงการ การบริหารโครงการ การออกแบบทางวิศวกรรม วิเคราะห์การใช้พลังงาน ติดตั้งอุปกรณ์ และดำเนินงาน

 

สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน และ/หรือพลังงานทดแทน การจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการด้านพลังงาน เป็นต้น โดยบริการของ ESCO จะต้องมีสัญญารับประกันผลการดำเนินงานที่มีกระบวนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการดำเนินการอย่างชัดเจน อันถือเป็นหลักสำคัญยิ่งของการดำเนินธุรกิจนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าความเสี่ยงด้านเทคนิค ของโครงการพลังงานได้ถูกรับประกันโดย ESCO อย่างเต็มที่  ตลอดระยะเวลาสัญญาบริการ

โดยธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อง 3 ส่วน ได้แก่

  • ผู้ให้บริการ ได้แก่ บริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company; ESCO)

  • ผู้รับบริการ ได้แก่ ผู้ประกอบการต่างๆ ที่ต้องการใช้บริการด้านการอนุรักษ์พลังงานและ/หรือพลังงานทดแทนจาก ESCO

  • แหล่งทุน เป็นผู้ให้การสนับสนุนเงินลงทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและ/หรือพลังงานทดแทน ได้แก่ สถาบันการเงิน ธนาคาร หรือ ESCO

บริษัท เพาเวอร์ แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นสมาชิกบริษัทจัดการพลังงาน หมายเลขสมาชิก A032

รับรองโดย  สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง "สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย"

       บริษัท เพาเวอร์ แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการอนุรักษ์พลังงานในระบบลมอัดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท มากว่า 29 ปี เป็นสมาชิกบริษัทจัดการพลังงาน หมายเลขสมาชิก A032 บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน (ESCO) ในระบบลมอัดครบวงจร  ให้บริการตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปั๊มลม เครื่องทำลมแห้ง บริการตรวจวัดพฤติกรรมการใช้ลมอัดในโรงงานของท่าน  นำเสนอเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานที่เหมาะสม พร้อมจัดทำสัญญาพลังงานแบบรับประกันผลประหยัด, แบบแบ่งปันผลประหยัด, แบบประกันค่าพลังงาน ให้กับโรงงานของท่าน บริหารโครงการอนุรักษ์พลังงานตลอดอายุสัญญา ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับรางวัล Excellent ESCO Award อย่างต่อเนื่องเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพ และความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า

bottom of page