top of page

ESCO PROJECT Award 2014

ภาพการรับรางวัลด้านพลังงาน_Page_2.png
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ภาพการรับรางวัลด้านพลังงาน_Page_2555.png
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
ภาพการรับรางวัลด้านพลังงาน_Page_2233.png
อุตสาหกรรมยานยนต์

ESCO PROJECT Award 2016

190624043338_FOX_7000(1).jpg
อุตสาหกรรมยานยนต์
329797.jpg
อุตสาหกรรมอิเล็คโทรนิคส์
FOX_6989.jpg
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

ESCO project Award 2018

ESCO-FAIR-2018_๑๘๑๐๒๗_0022.jpg
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นยานยนต์
IMG-5767.JPG
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นยานยนต์
IMG_3230.jpg
อุตสาหกรรมอิเล็คโทรนิคส์

ESCO project Award 2020

1606969385021.jpg
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นยานยนต์
line_35206600693064.jpg
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
bottom of page