top of page

การใช้มาตรการ ESCO (Energy Service Company) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ จะมีแนวทางอะไรบ้าง


เป็นการนำแนวทางมาขจัดอุปสรรคและเร่งรัดขับเคลื่อนมาตรการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficency Plan : EEP)


เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในหน่วยงานภาคราชการ โดยใช้หลักการเปลี่ยน "ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคหน่วยงานราชการ" เป็น "จ้างผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนมาลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานหมุนเวียนให้อาคารของรัฐก่อน"


มีสัญญาขอรับรายได้ภายหลังเป็น "เงินส่วนแบ่งจากค่าสาธารณูปโภคที่ตรวจพิสูจน์ว่าประหยัดจริง" โดยมีกลุ่มเป้าหมายระยะแรกเป็นอาคารควบคุมภาครัฐ ประมาณ 876 อาคาร คาดว่าจะช่วยประหยัดพลังงานภาครัฐ คิดเป็นมูลค่า 2,600 ล้านบาทต่อปี

Comments


bottom of page