top of page

การให้บริการครบวงจรของ ESCO (Energy Service Company) มีอะไรบ้าง


การให้บริการครบวงจรของ ESCO (Energy Service Company) มีอะไรบ้าง

ตรวจสอบ ตรวจวัด และวิเคราะห์การใช้พลังงาน จัดเตรียมข้อเสนอโครงการ/ออกแบบด้านวิศวกรรม จัดหาแหล่งทุนสำหรับโครงการ จัดหาหรือช่วยจัดหาอุปกรณ์ การติดตั้ง การก่อสร้าง การควบคุม และการซ่อมบำรุง การบริหารโครงการ ตรวจสอบ และประเมินผลการประหยัดพลังงานของโครงการ ฝึกอบรม และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน รับประกันผลการประหยัดพลังงาน ชดเชยส่วนต่าง กรณีผลการประหยัดไม่เป็นตามข้อตกลง .

Comments


bottom of page