top of page

บริษัทจัดการพลังงานคืออะไร?

ESCO คืออะไร ไปทำความรู้จักกันเลย

บริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company : ESCO) คือบริษัทที่ทำธุรกิจให้บริการด้านการอนุรักษ์พลังงาน และ/หรือ พลังงานทดแทน


พลังงานทดแทน ให้บริการครบวงจร

Comments


bottom of page