top of page

บีโอไอ ยกระดับอุตสาหกรรม เซมิคอนดักเตอร์ เพิ่มสิทธิประโยชน์ภาคการผลิตต้นน้ำ ครอบคลุม Supply Chain


บีโอไอ ยกระดับอุตสาหกรรม เซมิคอนดักเตอร์ เพิ่มสิทธิประโยชน์ภาคการผลิตต้นน้ำ ครอบคลุมทั้ง Supply Chain

กลุ่มที่1 การผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ

กิจการผลิต Wafer ต้นน้ำของ Semiconductor

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 10 ปี

กิจการผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำและ/ หรือชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี เงินลงทุนค่าเครื่องจักรไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านบาท

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี เงินลงทุนค่าเครื่องจักรน้อยกว่า 1,500 ล้านบาท

กลุ่มที่2 การผลิตแผ่นวงจรพิมพ์

กิจการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) แบบ Multiple layer หรือ Flexible

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี เงินลงทุนค่าเครื่องจักรไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านบาท

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี เงินลงทุนค่าเครื่องจักรน้อยกว่า 1,500 ล้านบาท

กลุ่มที่3 แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

กิจการผลิต Printed Circuit Board Assembly (PCBA)

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี เงินลงทุนค่าเครื่องจักรไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เงินลงทุนค่าเครื่องจักรน้อยกว่า 500 ล้านบาท

อ่านประกาศเพิ่มเติม คลิก

https://www.boi.go.th/.../sor6_2564_614aa59052632.pdf...


"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"

0 2553 8111

head@boi.go.th

www.boi.go.th

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ

bottom of page