top of page

ประชุมสรุปมาตรการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการอนุรักษ์พลังงานกับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)


กลุ่มบริษัท เพาเวอร์ แอร์ โดยคุณนิพนธ์ และคุณนิเพท โตวิริยะเวช ร่วมกับ ธนาคารยูโอบี โดย Mr. Jasper Wong (Managing Director & Head Construction & Infrastructure Sector Solution Group) และทีมงาน

ร่วมประชุมสรุปมาตรการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อให้กลุ่มบริษัท เพาเวอร์ แอร์ สามารถตอบสนองความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม

ในการเปลี่ยน - ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบลมอัด ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ต้นทุนต่ำลง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ให้สูงขึ้น ด้วยมาตรการและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยของกลุ่มบริษัท เพาเวอร์ แอร์

สนใจทำโครงการอนุรักษ์พลังงานในระบบลมอัดเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น

ในต้นทุนที่ต่ำลง พร้อมรับประกันผลประหยัดพลังงาน

ติดต่อฝ่ายขาย บริษัท เพาเวอร์ แอร์ ซิสเต็ม จำกัด

โทร: 0-2136-5031-5 E-Mail: marketing@powerairsystem.co.th

www.powerairengineering.com

Comentarios


bottom of page