top of page

ฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไป


เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท เพาเวอร์ แอร์ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร ”ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างเข้าทำงานใหม่” ให้กับแผนกบริการและวิศวกรรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการปฏิบัติงานและนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรComentários


bottom of page