top of page

"รายงานการใช้พลังงานของประเทศไทยประจำปี กระทรวงพลังงาน ปี 2564"

กระทรวงพลังงาน ขอนำเสนอ

เพื่อเผยแพร่ข้อมูล สถิติ สถานการณ์ และข้อมูลด้านพลังงานที่สำคัญในปี 2564 ท่านสามารถดาวน์โหลด "รายงานประจำปี กระทรวงพลังงงาน ปี 2564" ในรูปแบบ e-book ได้ทางเว็บไซต์กระทรวงพลังงาน หรือ Link ด้านล่างนี้

https://energy.go.th/th/annual-report

bottom of page