top of page

ESCO Facilitator คืออะไร และมีวิธีการทำงานอย่างไร


ESCO Facilitator คืออะไร และมีวิธีการทำงานอย่างไร

ESCO Facilitator คือ

ที่ปรึกษาที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานรัฐ และ ESCO เข้าไปในผังกระบวนการดำเนินงาน ESCO ภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดำเนินงาน/ความคล่องตัว

หน้าที่หลัก

1. มอบหมายให้หน่วยงานราชการพิจารณาประยุกต์ใช้กระบวนการ ESCO ตามขั้นตอน

โดยกำหนดเป้าหมายการดำเนินการเบื้องต้นให้สอดคล้อง

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 20

2. นำงบประมาณในส่วนค่าสาธารณูปโภคที่เป็นหนี้สาธารณะอยู่สูงนั้น หากประหยัดได้ก็จะสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศด้านอื่นๆ เช่น

- การศึกษา

- การสาธารณะสุข

รวมถึงสร้างบทบาทให้หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้นำด้านประหยัดพลังงานให้ภาคส่วนอื่นๆ ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็น และช่วยลดอัตราการเพิ่มความต้องการใช้พลังงานของประเทศ


สนใจทำโครงการอนุรักษ์พลังงานในระบบลมอัดสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท

พร้อมรับประกันผลประหยัด ติดต่อ

บริษัท เพาเวอร์ แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัทจัดการพลังงาน เลขที่สมาชิก A032 รับรองโดย

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โทร: 0-2136-5031-5

www.powerairengineering.com


Comments


bottom of page