top of page

ControlAir Intelligent Flow Control อุปกรณ์ควบคุมความต้องการใช้อากาศอัด

1. ควบคุมแรงดันลมอัดให้คงที่และ เหมาะสมกับความต้องการใช้ลมอัดที่แท้จริง

2. ยืดสภาวะ Unload ของเครื่องปั๊มลมให้ยาวนานขึ้น ส่งผลทำให้ประหยัดพลังงานได้มากขึ้น

3. ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปั๊มลม เนื่องจากเครื่องปั๊มลมทำงานลดลง

4.ระยะเวลาคืนทุน ไม่เกิน 3 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้ลมอัดในโรงงาน พร้อมรับประกันผลประหยัดพลังงานทั้งแบบ Guaranteed Saving หรือแบบ Shared Saving นำผลประหยัดที่ได้มาผ่อนชำระ

5. ผลงานติดตั้งในเมืองไทยมากกว่า 100 โครงการ

ControlAir IFC อุปกรณ์ควบคุมการไหลของลมอัด ประหยัดพลังงาน

bottom of page